Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos iki 2021 m. liepos 15 d. atliko 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo auditus ir pateikė savivaldybių taryboms išvadas dėl 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Šias išvadas tarnybos, vykdydamos Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, rengia ir teikia savivaldybių taryboms kasmet.

Dėl savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareikštos 48 besąlyginės nuomonės, tai reiškia, kad už lėšų panaudojimą atsiskaitoma teisingai ir 11 sąlyginių nuomonių dėl rinkiniuose nustatytų reikšmingų duomenų iškraipymų.

Deja, kasmet savivaldybių finansinių ataskaitų rinkiniuose nustatome reikšmingų duomenų iškraipymų, nepasikeitė padėtis ir 2020 m. Dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pareikšta 15 besąlyginių nuomonių, tačiau 43 nuomonės sąlyginės, o viena savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba dėl šio rinkinio atsisakė pareikšti nuomonę.

Finansinėse ataskaitose duomenys dar neparodo teisingos savivaldybėms priklausančio turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertės:

  • vis dar neapskaityti visi vietinės reikšmės keliai ir gatvės;
  • netiksli nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaita;
  • apskaitoje neteisingai užregistruotos ūkinės operacijos;
  • nustatyti trūkumai atliekant inventorizaciją.

Siekiant mažinti viešojo sektoriaus subjektų apskaitoje nustatomų iškraipymų mastą, tarnybos kasmet, atlikus auditus ir nustačius dažniausiai pasitaikančias klaidas, teikia rekomendacijas savivaldybių administracijoms ir audituotiems subjektams nustatytiems trūkumams šalinti.