Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas

Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas  yra aukščiausias Asociacijos organas, kuris:

 • tvirtina, keičia Asociacijos įstatus;
 • renka ir atšaukia prezidentą ir valdybos narius;
 • nustato Asociacijos stojamojo ir nario metinio mokesčių dydį;
 • priima sprendimą dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito;
 • per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 • priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • nustato Asociacijos prioritetines veiklos kryptis, užduotis;
 • tvirtina Asociacijos narių – Savivaldybių kontrolierių presinės etikos kodeksą (toliau – Etikos kodeksas).
 • išklauso ir priima sprendimą dėl Asociacijos prezidento, Valdybos pirmininko ir audito ataskaitų;
 • priima sprendimus dėl bendrų veiksmų su tarptautinėmis organizacijomis koordinavimo, bendradarbiavimo ar dalyvavimo jų veikloje;
 • nagrinėja Asociacijos valdymo organų pateiktus aktualius įstatymų ir kitų teisės norminių aktų projektus, tiesiogiai susijusius su savivaldybių kontrolierių ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų veikla ar funkcijomis, bei priima dėl jų sprendimus;
 • tvirtina ilgalaikes bendradarbiavimo, lėšų skolinimosi, Asociacijos turto naudojimo ir kitas ilgalaikes Asociacijos sutartis.

Asociacijos prezidentas:

 • koordinuoja Asociacijos valdymo organų veiklą;
 • atstovauja Asociacijai Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valstybės ar savivaldos institucijose bei
 • organizacijose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir organizacijose;
 • teikia Valdybai Administracijos direktoriaus kandidatūrą;
 • vykdo kitas šiuose įstatuose nenumatytas, bet teisės aktais reglamentuotas funkcijas, taip pat kitas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo pavestas funkcijas.

Valdyba – kolegialus valdymo organas:

 • įgyvendina visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimus;
  analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą;
  sudaro ir tvirtina Asociacijos metinius veiklos planus;
  svarsto Asociacijos narių, Etikos komisijos iškeltas problemas, priima sprendimus;
  teikia visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui, valstybės valdžios ir vietos savivaldos institucijoms motyvuotą nuomonę ir pasiūlymus dėl vietos savivaldos ir kitų su savivaldybių kontrolierių ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų veikla ir pagrindinėmis funkcijomis susijusių teisės aktų tobulinimo;
  tvirtina organizuojamų mokymų, seminarų ir konferencijų pajamų ir išlaidų sąmatas;
  tvirtina teisės aktų ir jų pakeitimų bei papildymų projektų, išvadų rengimo bei pasiūlymų pateikimo darbo grupes ir nustato jų finansavimo tvarką;
  Asociacijos veiklai užtikrinti sudaro komisijas ir komitetus bei darbo grupes, kurių nariais gali būti Asociacijos nariai ir kiti specialistai bei ekspertai; tvirtina šių komisijų, komitetų, darbo grupių sudėtį, veiklos reglamentus.
  sprendžia klausimus, susijusius su savivaldybių kontrolierių ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimu ir praktinių įgūdžių tobulinimu;
  formuoja Asociacijos narių veiklos strategiją, stiprinant vietos savivaldos finansinių išteklių naudojimo, turto valdymo kontrolę;
  sprendžia klausimus dėl dalyvavimo projektuose, susijusiuose su savivaldybių kontrolierių, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų veikla;
  sprendžia kitus Asociacijos strategijos ir organizacinius bei Asociacijos narių pateiktus klausimus.

Administracijos direktorius – vienasmenis valdymo organas

Jis vykdo valdymo – vykdymo funkcijas ir vadovauja administracijai, kuri:

 • organizuoja ir kontroliuoja visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
 • prireikus organizuoja Asociacijos veiklos tęstinumą;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Asociacijos turto valdymą ir naudojimą;
 • padeda organizuoti susirinkimus, posėdžius, mokymo seminarus, konferencijas;
 • vykdo šiais įstatais bei kitais teisės aktais valdymo organo kompetencijai priskirtas, taip pat visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir Valdybos pavestas funkcijas;
 • surenka iš Asociacijos narių reikalingą informaciją, susijusią su kontrolės ir audito veikla, apibendrina ir pateikia reikalingoms institucijoms;
 • per Valdybos narius arba tiesiogiai teikia Asociacijos nariams informaciją apie Asociacijos veiklą ir joje nagrinėjamus klausimus.

Asociacijos profesinės etikos komisija

Profesinės etikos komisija yra kolegialus Asociacijos organas, sudaromas Visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu paprasta balsų dauguma. Komisija trejiems metams sudaroma iš 5 (penkių) nepriekaištingos reputacijos, turinčių ne mažiau penkerių metų darbo savivaldybės kontrolieriumi patirtį, Asociacijos narių. Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją išsirenka Etikos komisijos nariai.

Komisija veikia vadovaudamasi Asociacijos Profesinės etikos komisijos veiklos nuostatais. Šie nuostatai tvirtinami Visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu, paprasta balsų dauguma.

Etikos komisija:

 • vertina, kaip Asociacijos nariai laikosi Etikos kodekso reikalavimų;
 • teikia siūlymus dėl etiško elgesio kontrolės ir audito srityje Asociacijos nariams;
 • siūlo Valdybai spręsti dėl veiksmų, kai Asociacijos narių veikla ar neveikimas buvo įvertinti kaip pažeidžiantys Etikos kodekso nuostatas;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su Etikos kodekso vertinimu ir laikymosi priežiūra, bei su Etikos komisijos ir Asociacijos tikslų įgyvendinimu.