Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos atliko 59 savivaldybių 2022 metų konsoliduotųjų – finansinių ir biudžetų vykdymo – ataskaitų rinkinių duomenų vertinimus.

Vykdydamos Vietos savivaldos įstatyme numatytą įpareigojimą kiekvienais metais iki liepos 15 d. parengti ir savivaldybės taryboms pateikti išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Apibendrinti Lietuvos Respublikos savivaldybėse atliktų auditų rezultatai rodo, kad  penktadalio (13-os) savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams, kuriuos sudaro

  • savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys,
  • ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys

savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos neturėjo reikšmingų pastebėjimų ir dėl abiejų ataskaitų rinkinių išvadose pateikė besąlygines nuomones.

Pagal atliktus savivaldybių biudžeto vykdymo duomenų vertinimus, daugumos savivaldybių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai atspindi tikrą ir teisingą vaizdą apie biudžeto lėšų naudojimą – iš viso Savivaldybių kontrolieriai pareiškė 53 besąlygines nuomones (t. sk. 1-ą su dalyko pabrėžimo pastraipą), o dėl 6 savivaldybių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditoriai turėjo pastabų daugiausiai dėl reikšmingų duomenų iškraipymų atvaizduojant biudžeto išlaidų dalį netinkamuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose.

Kitokia situacija su savivaldybių finansinių ataskaitų rinkinių duomenimis, – Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos nustatė reikšmingus duomenų iškraipymus 46 savivaldybių finansinių ataskaitų rinkiniuose dėl vis dar netiksliai apskaitoje užregistruotų vietinės reikšmės kelių skaičiaus, jų ilgio ir/ar vertės, biologinio turto tikrosios vertės, kultūros vertybių likučio, kaip nebaigta statyba atvaizduotos užbaigtų ilgalaikio turto kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar statybos darbų vertės ir kt.

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos teikia rekomendacijas savivaldybėms audito metu nustatytoms apskaitos klaidoms ar vidaus kontrolės trūkumams pašalinti, tačiau kai kurių sričių apskaitos duomenų  (vietinės reikšmės kelių, biologinio turto tikrosios vertės, kultūros vertybių likučio ir kt.) tikslumui pasiekti reikalingi ir piniginiai ištekliai bei ne vienerių metų pastangos…